18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ

18 އޮކްޓޯބަރ 2016

އިތުރަށް ކިޔުއްވާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލުގެ ގާނޫން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވިފިއެވެ.

28 މާރޗް 2016

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލުގެ ގާނޫނަށް ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސެއިން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވިފިއެވެ.

އިތުރަށް ކިޔުއްވާ

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އާއި ބެހޭ ބިލް ވަނީ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރެވިފައެވެ.

01 މާރޗް 2016

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލުފުުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އާއި ބެހޭ ބިލް ވަނީ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރެވިފައެވެ.

އިތުރަށް ކިޔުއްވާ