ކޮމިޓީ ތަކުން

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި އެކޮމިޓީތަކާއި ގުޅޭ މައޫލޫމާތެވެ.

 

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

މަޖިލީހާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް:

 • ޢާއްމު ކޮމިޓީ
 • ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
 • އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ
 • ސުލޫކު ކޮމިޓީ

 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީތައް:

 • ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
 • މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
 • އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
 • އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
 • ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 241 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީ)
 • މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
 • ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
 • ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ
 • ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

 

ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް: