ޢާއްމު ހިޔާލު


18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް އޮތް ޕްލެޓްފޯރމެކެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވާރކް (އެ.މް.ޑީ.އެން) އިން އެކި މައުޟޫއު ތަކަށް މި ޕްލެޓްފޯރމްގައި އާންމުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލާނެއެވެ.
  • މި ޕްލެޓްފޯރމް އަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވާރކް އިން މޮޑެރޭޓް ކުރަމުންދާ ޕްލެޓްފޯރމް އެކެވެ. މިހެންކަމުން މި ޕްލެޓްފޯރމްގައި ފާޅުކުރާ ހިޔާލުތަކަކީ މައުޟޫއާ ގުޅޭ ހިޔާލުތަކެއް ކަމުގައި ހެދުމަކީ މި ޖަމްއިއްޔާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.