މެމްބަރުން18 ވަނަ ދައުރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން

އަޙްމަދު މަޙްލޫފް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ސިނާން

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

އަސްމާ ރަޝީދު

ތިނަދޫ ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

ބާރަށު ދާއިރާ

ޢަލީ ޢާރިފް

ކެލާ ދާއިރާ

ޙުސައިން ޢަރީފް

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މިލަންދޫ ދާއިރާ

ޢަލީ ސަލީމް

ފުނަދޫ ދާއިރާ

ޢަލީ މުޙައްމަދު

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

ޖަޢުފަރު ދާއޫދު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޢަލީ

ދުވާފަރު ދާއިރާ

އިބްރާހިމް ފަލާޙް

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ

ނާޡިމް ރަޝާދު

ތުޅާދޫ ދާއިރާ

އަޙްމަދު ސަލީމް

އޭދަފުށި ދާއިރާ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ނައިފަރު ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ރިޟާ

ގުރައިދޫ ދާއިރާ

އަޙްމަދު ޠާރިޤް

މަހިބަދޫ ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

ރިޔާޟް ރަޝީދު

ވިލުފުށި ދާއިރާ

މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

ސަޢުދު ޙުސައިން

ވިލިނގިލި ދާއިރާ

އަޙުމަދު އަސްޢަދު

ދާންދޫ ދާއިރާ

ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ

ތިނަދޫ ދާއިރާ

ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ފަރެސްމާތޮޑަ ދާއިރާ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ގައްދޫ ދާއިރާ

ޢަލީ ޝާހް

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

ޢަލީ ފަޒާދު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދު

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

އިބްރާހީމްދީދީ

ފޭދޫ ދާއިރާ

މޫސާ މަނިކު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ

ޢަލީ ޢާޡިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

އީވާ ޢަބްދުﷲ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ފަލާޙް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

އަޙްމަދު ނާޝިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ޔާމިން

ވެލިދޫ ދާއިރާ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

އަޙްމަދު މަރުޒޫގު

ފެލިދޫ ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ނަޞީރު

މުލަކު ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މަރަދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

ޢަލީ ނިޒާރު

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

ރޮޒައިނާ އާދަމް

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

ޙުސައިން ޝަހުދީ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ޢަލީ ޙުސައިން

ކެންދޫ ދާއިރާ

ފައިޞަލް ނަސީމް

ކާށިދޫ ދާއިރާ

ޙުސައިން މުޙައްމަދު

މަތިވެރި ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ޙަސަން

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

ޤާސިމް އިބްރާހީމް

މާމިގިލި ދާއިރާ

އިލްހާމް އަޙްމަދު

ދަނގެތި ދާއިރާ

މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ

އަޙްމަދު މުބީން

ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް

ކިނބިދޫ ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ހޯރަފުށި ދާއިރާ

ޢަލީ މަޢުރޫފް

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ

ޢުމަރު ޙުސައިން

މަނަދޫ ދާއިރާ

އަޙްމަދު ޢާމިރު

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މަޑަވެލި ދާއިރާ

އަނާރާ ނަޢީމް

މަކުނުދޫ ދާއިރާ