ހަބަރުތަކުން

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށް އެކަމުގެ މައްޗައް ލިޔާ ލިއުން ތަކެވެ.


18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ

18 އޮކްޓޯބަރ 2016

އިތުރަށް ކިޔުއްވާ

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އާއި ބެހޭ ބިލް ވަނީ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރެވިފައެވެ.

01 މާރޗް 2016

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލުފުުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އާއި ބެހޭ ބިލް ވަނީ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރެވިފައެވެ.

އިތުރަށް ކިޔުއްވާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލުގެ ގާނޫން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވިފިއެވެ.

28 މާރޗް 2016

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލުގެ ގާނޫނަށް ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސެއިން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވިފިއެވެ.

އިތުރަށް ކިޔުއްވާ

ސީމެގްގެ ނިންމެވުން މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައި

28 02 2016

ސީމެގް އިން ނިންމެވި ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައެއް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.

އިތުރަށް ކިޔުއްވާ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިފި

24 02 2016

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ކިޔުއްވާ