18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ

18 އޮކްޓޯބަރ 2016

މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާއެވެ. ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ފަހު ބޭއްވޭ ޖަލްސާއެވެ. މިއަދު ބަހުސް ކުރެވެމުން ދަނީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން މަޖިޅިހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އަކާ ގުލޭ ގޮތުންނެވެ، އެއީ ކެބިނެޓުން ނިންމަވާފައިވާ، ދިވެރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.