ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އާއި ބެހޭ ބިލް ވަނީ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރެވިފައެވެ.

01 މާރޗް 2016

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލުފުުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އާއި ބެހޭ ބިލް ވަނީ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރެވިފައެވެ. މިބިލު އިތުރަށް މުރާޖިޢާ ކުރުމަށްޓަކައިވަނީ އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައެވެ..