ބަހުސްތަކުގެ ދިރާސާބަހުސްތަކުގެ ދިރާސާ އަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވާރކް (އެ.މް.ޑީ.އެން) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރު ހުލާސާއެކެވެ. މި ދިރާސާ އަކީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ބުރަނުވެ، މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު އަދި އެދުވަހެއްގެ މައުޟޫއާ ގުޅޭ ވާހަކަތަށްކަމަށް އެ.މް.ޑީ.އެން އަށް ފާހަގަވާ ވާހަކަތަކެވެ.